Deskis

Metsanduslikud tarkvaradVaata meie tooteid

Deskis

Metsanduslikud tarkvarad

Vaata meie tooteid

lank.ee kasutustingimused

Deskis OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate andmete privaatsust.

Lank.ee veebikeskkond on tarkvarateenus, kus kontot omavad juriidilised isikud saavad hallata puiduveostega seotud andmeid.

Vastutus

Lank.ee keskkonnas hoitavad andmed kuuluvad lank.ee konto omanikule, kes on kohustatud tagama andmete õigsuse, terviklikkuse ja seaduspärasuse. Konto omanik on oma kontoga seotud isikuandmete vastutav töötleja. Andmete omaniku võib osasid oma andmeid lubada käidelda näiteks partneritel, kes muutuvad sellega andmete kaasvastutavateks töötlejateks (kaasomanikud).

Deskis on lank.ee hoitavate andmete volitatud töötleja. Vastavalt teenuslepingule on Deskis kohustatud tagama lank.ee-s hoitavate andmete turvalisuse. See kohustus sisaldab:

  • Deskis tagab Teenuse võimalikult suure töökindluse ja kõrvaldab rikked võimalikult kiiresti;
  • Deskis ei avalda andmeid kõrvalistele osapooltele, keda konto omanik, st. andmete omanik või võimalike isikuandmete vastutav töötleja, ei ole selleks volitanud;
  • Deskis ei kasuta lank.ee keskkonnas olevaid andmeid oma eesmärkidel, v.a. juhtumipõhiselt andmete omaniku või volitatud töötleja kirjalikul soovil hooldusteenuse pakkumiseks.

Konto omanik

  • on kohustatud hoidma saladuses Deskisi poolt antud Teenuse kasutamiseks vajaminevaid autoriseerimiskoode;
  • on kohustatud hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud;
  • ei tohi Lepingu raames saadavat Teenust edasi anda või müüa kolmandatele isikutele.

Andmete edastamine kolmandatele osapooltele

Ühe lank.ee põhifunktsioonina on kasutajal võimalus teha e-veoseleht. E-veoselehe vormil olevad andmed saadetakse e-veoselehe registrile.

Ühelgi teisel juhul andmeid teenuse keskkonnast edasi ei saadeta.

Konto loomisega seotud kliendi andmed

Deskis OÜ kogub klientide andmeid kliendisuhte loomiseks ja lepingu täitmiseks. Salvestatakse ja hoitakse vaid konto loomiseks ja arveldamiseks vajalikku infot.

Andmete salvestamise tähtajad

Lank.ee-s salvestavaid andmeid hoitakse infosüsteemis standardlepingu raames 5 aastat. Andmete pikemaaegset salvestamist ja arhiveerimist keskkonnas on võimalik juurde tellida eraldi lepingu raames.

Kui klient loobub konto kasutamisest, kustutatakse konto 6 kuu jooksul. Alles jäävad andmed, mis on tehtud kättesaadavaks andmete kaasomanikele.

Uuendatud 24.03.2018

Kontakt

Peep Teppo

Info ja tehniline tugi

Telefon: (+372) 5568 3266
E-post: peep[at]deskis.ee